Algatusrühma koostöötegevuste meede

2016. aasta augustikuus jõustus Maaeluministeeriumi määrus "Algatusrühma koostöötegevused".

Meetme raames antava toetuse peamine eesmärk on tagada kalanduspiirkondade majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus, säilitada ja luua töökohti kalanduspiirkondades, toetada kalandussektoris toimunud muudatuste tõttu sotsiaalmajanduslikesse raskustesse sattunud kalureid ja kalandussektorit laiemalt.
Ühtlasi peetakse väga oluliseks edendada kalandussektoris ja kalanduspiirkonnas tegelevate isikute omaalgatust ja organiseerumist piirkonna arendamiseks.


"Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020" meetme "Koostöötegevused" üldpõhimõtted

 • Meetme raames antakse toetust kalanduse algatusrühmale koostööprojekti elluviimiseks.
 • Koostööprojektid võivad olla riigisisesed või rahvusvahelised.
 • Algatusrühma koostööpartneriks võib olla teine kohalik algatusrühm, Leader tegevusgrupp nii Eesti siseselt kui EL riikidest. Ühtlasi võib partner olla kolmandast riigist.
 • Kavandatavad koostöövaldkonnad või -tegevused kajastatakse kohaliku arengu strateegias ja rakenduskavas.
 • Koostöö raames toetatakse selliste tegevuste elluviimist, mida üksikettevõtja või -organisatsioon iseseisvalt ette ei võtaks või mille puhul ei ole võimalik kavandatud tulemusi saavutada ilma koostööd tegemata – ehk koostöö valimine tegevuste elluviimisel peab olema põhjendatud. Samuti peab olema tagatud, et kui tegevus otsustatakse ellu viia koostöös, siis peab tegevuste mõju ja ulatus olema partnerite kalanduspiirkondade ülene.
 • Kulud on abikõlblikud, kui need on otseselt seotud projektitegevusega. Kõik kulud peavad järgima usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid ja olema vabad huvide konfliktist. Kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv, vajalik ja tõhus ettenähtud eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks ning on tekkinud projekti abikõlblikkuse perioodil.
  Kulu ei ole abikõlblik, kui tegevus on füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu viidud enne taotluse esitamist PRIA-le, olenemata sellest, kas toetuse saaja on kõik asjassepuutuvad maksed teinud või mitte.
 • Omafinantseeringu minimaalne määr on 50 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.
 • Koostööprojektide taotlused esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA), kes teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse. Otsus tehakse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.
 • Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu kolme aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023.
 • Toetuse saaja avalikustab oma veebilehel koostööprojekti tulemusaruande.
 • Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid  tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduses ätestatud tähtaja jooksul.


Koostöö kalanduse algatusrühmadega

Toetust võib taotleda kalanduse kohalik algatusrühm, kelle kohaliku arengu strateegia on Maaeluministeeriumi otsusega heaks kiidetud ning kes viib toetatavat tegevust ellu koostöös vähemalt ühe kohaliku algatusrühmaga, Leader tegevusgrupiga või kohaliku avaliku ja erasektori partnerlusega, mis rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat EL-s või sellest väljaspool.

Kui koostööprojekti osalisteks on Eesti kohalikud algatusrühmad, esitavad nad taotluse ühiselt.

Toetust antakse järgmiste tegevuste elluviimise eest:
1) ühisturundus, sealhulgas messil või konverentsil osalemine, messi või konverentsi korraldamine, e-turundusega seotud tegevus, uue toote või teenuse ühisturundusplaani või tegevusplaani väljatöötamine, logistiliste lahenduste väljatöötamine, ühise kaubamärgi või tootemargi loomine, toote sihtturule mõeldud visuaalse identiteedi väljatöötamine;
2) teadmiste täiendamine, sealhulgas koolitusel, õppereisil, seminaril, töö- või õpitoas osalemine või selle korraldamine, messi või konverentsi külastamine;
3) kalanduse või merenduse populariseerimine, sealhulgas festivali, näituse või noortele mõeldud ürituse korraldamine ja elluviimine.

Toetust antakse tegelikult tehtud ja välja makstud rahastamiskõlblike kulude hüvitamise alusel.

Taotleja sõlmib isiku või isikute ühendusega, kellega koostöös toetatavat tegevust ellu viiakse, koostöökokkuleppe.

Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse.


Kontaktid

Kohalike arengustrateegiatega on võimalik tutvuda algatusrühmade veebilehtedel:

 • Harju Kalandus MTÜ, www.harjukalandus.eu, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 505 5357, Kaido Vagiström (piirkonnapõhine kohaliku arengu strateegia ei ole veel heaks kiidetud)
 • Hiiukala MTÜ, www.hiiukala.org, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5694 1855, Tuuli Tammla
 • Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ, www.kalanduskogu.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 514 9259, Esta Tamm
 • Läänemaa Rannakalanduse Selts MTÜ, www.lrs.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 528 6024, Margus Medell
 • Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Koda MTÜ, www.pkak.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5740 4945, Kersti Oja
 • Saarte Kalandus MTÜ, www.saartekalandus.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5694 7288, Heino Vipp
 • Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ, www.vortskalandus.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 529 8561, Jaanika Kaljuvee
 • Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ, www.vrky.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5340 7663, Lembo Pikkamäe

Leader tegevusgrupid Eestis perioodil 2014-2020

Tegevusgruppide loetelu ja kontaktandmed on leitavad Maaeluvõrgustiku veebilehel. Samas on leiatav ka Eesti LEADER tegevusgruppide kaart.

Leader tegevusgrupid EL riikides on leitavad Euroopa Komisjoni veebilehelt.

Koostööpartnereid on võimalik leida ka Euroopa kalanduspiirkondade võrgustiku - FARNET - abil.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1

2

3

4

5