Rikkumised

Ebaseadusliku kalapüügi, ilma nõutava tähistuse ja märgistuseta püügile seatud püügivahendite kõrvale on suureks probleemiks tõusnud eksimused kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korraga sätestatu vastu, näiteks ei ole püügi- ja müügiandmed vastavuses või jäetakse andmed teostatud toimingute kohta tähtajaks esitamata. Sama kehtib ka kala esmakokkuostuga tegelevate isikute kohta. 

Kutselise kaluri kalapüügiloa omamine kohustab loa omanikku või tema esindajat kalapüügiseaduse § 18 lg 1 ja selle alusel kehtestatud kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra § 3 lg 1 ja 2 järgi esitama püügi-, kogumis- või lossimisandmed Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuete kohaselt, mis tähendab seda, et Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003 määrusega nr 104 vastu võetud kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korra § 12 lg-te 1, 3 ja 5 järgi edastatakse rannapüügipäeviku täidetud originaalleht kaluri kalapüügiloa andjale iga kuu kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu viiendaks kuupäevaks ning püügipäevikuleht esitatakse ka juhul, kui aruandekuu jooksul püügil ei käidud või püügil käies saaki ei saadud.

Jättes rannapüügipäeviku täidetud originaallehed Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonnale õigeaegselt esitamata, ilmnevad teos kalapüügiseaduse § 202 lg 1 p 1 tunnused. Kalapüügiseaduse § 202 lg 1 p 1 järgi (EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklist 42 ja artiklist 3 tulenevalt) loetakse kalapüüginõuete tõsiseks rikkumiseks, kui isik on jätnud täitmata oma kohustuse registreerida ja kanda ette püüki või püügiga seotud andmeid.

Kalapüügiloa omanik või tema seaduslik esindaja peab teadma kalapüügiluba omades sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi ning kalapüügiga seonduvate andmete esitamise korda reguleerivate õigusnormide mittetundmist ei peeta loa omaniku või tema seadusliku esindaja jaoks vältimatuks.

 

Kalapüüginõuete tõsised rikkumised kalapüügiseaduse § 202 järgi

(1) Kalapüüginõuete tõsisteks rikkumisteks kutselisel kalapüügil  loetakse järgmisi kalapüügi või sellega seotud nõuete rikkumisi:
1) EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklis 42 nimetatud  tõsised rikkumised;
2) kaaspüügile kehtestatud nõuete rikkumine;
3) keelatud püügiviiside kasutamine.

(2) Kalapüüginõuete tõsisteks rikkumisteks harrastuslikul kalapüügil loetakse järgmisi kalapüügi või sellega seotud nõuete rikkumisi:
1) kalapüük ilma kalapüügiõigust tõendava dokumendita või harrastuspüügiõiguse eest mobiilimakset tasumata;
2) kalapüük keeluajal või keelatud kohas;
3) kalaliigi püük, mille püük on keelatud;
4) kalapüük keelatud või nõuetele mittevastavaid püügivahendeid kasutades;
5) kalapüügi üle järelevalvet teostava inspektori töö takistamine või uurimisega seotud tõendite varjamine, rikkumine või kõrvaldamine;
6) alamõõdulise kala püük, rikkudes alammõõdule kehtestatud nõudeid;
7) keelatud püügiviiside kasutamine;
8) kaaspüügile kehtestatud nõuete rikkumine.

 

EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikkel 42

Tõsised rikkumised

1. Käesoleva määruse kohaldamisel on tõsine rikkumine:

a) tegevus, mida vastavalt artiklis 3 kehtestatud kriteeriumitele käsitatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügina;

b) ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügiga otseselt seotud äritegevus, sealhulgas sellisest kalapüügist saadud kalandustoodetega kauplemine või nende import;

c) käesolevas määruses osutatud dokumentide võltsimine või selliste valedokumentide või kehtetute dokumentide kasutamine.

2. Rikkumise tõsiduse määrab kindlaks liikmesriigi pädev asutus, võttes arvesse artikli 3 lõikes 2 sätestatud kriteeriume.

 

Artikkel 3

Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevad kalalaevad

1. Kalalaeva peetakse ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügiga tegelevaks, kui tõestust on leidnud, et laev on püügipiirkonnas kehtivaid kaitse- ja majandamismeetmeid eirates teinud järgmist:

a) kalastanud ilma lipuriigi või asjaomase rannikuäärse riigi väljastatud kehtiva tegevusloa, loa või litsentsita või

b) jätnud täitmata oma kohustuse registreerida ja kanda ette püüki või püügiga seotud andmeid, sealhulgas laevaseiresüsteemide kaudu edastatavaid andmeid, või esitada artikli 6 kohane eelteatis, või

c) kalastanud keelupiirkonnas, keelatud perioodil, ilma kvoodita või pärast kvoodi täitmist ja/või lubatust sügavamal või

d) püüdnud otseselt kalavarusid, mille suhtes kehtib moratoorium või mille püük on keelatud, või

e) kasutanud keelatud või nõuetele mittevastavaid püügivahendeid või

f) võltsinud või varjanud laeva tähistust, nime või registreerimisnumbrit või

g) varjanud, rikkunud või kõrvaldanud uurimisega seotud tõendeid või

h) takistanud ametnikke täitmast oma ametiülesandeid kehtivate kaitse- ja majandamismeetmete täitmise inspekteerimisel või vaatlejaid nende töös, milleks on kehtivate ühenduse eeskirjade täitmise vaatlemine, või

i) võtnud pardale, ümberlaadinud või lossinud alamõõdulisi kalu vastuolus kehtivate õigusaktidega või

j) osalenud ümberlaadimises või ühistes püügioperatsioonides kalalaevadega, mille puhul on tuvastatud tegelemine ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügiga käesoleva määruse alusel, toetanud või varustanud selliseid kalalaevu; eriti peetakse silmas kalalaevu, mis on kantud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ühenduse nimekirja või piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni koostatud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja, või

k) on teostanud piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni pädevusalas kalapüüki viisil, mis ei sobi kokku või on vastuolus nimetatud organisatsiooni kaitse- ja majandamismeetmetega, ning sõidab sellise riigi lipu all, kes ei kuulu nimetatud organisatsiooni või ei tee nimetatud organisatsiooniga koostööd selle organisatsiooni poolt ettenähtud korras, või

l) ei kuulu ühegi riigi alla, olles seega rahvusvahelise õiguse kohaselt riikkondsuseta laev.

2. Lõikes 1 nimetatud tegevusi käsitatakse artikli 42 kohaselt tõsiste rikkumistena olenevalt vastava rikkumise raskusastmest, mille peab kindlaks määrama liikmesriigi pädev asutus, võttes arvesse selliseid kriteeriume nagu põhjustatud kahju, rikkumise ulatus, selle maksumus ja kordumine.

 

Keskkonnainspektsiooni statistika

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim