Kehtivad õigusaktid

Kalapüügiseadus

Kalapüügieeskiri

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2016. aastaks

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2016. aastal

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2016. aastal

Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid

Kutselise kalapüügi püügivõimaluste enampakkumise läbiviimise kord

 

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine ja määruse tõlge vene keelde seisuga 31.01.2017.

 

Kalandusturu korraldamise seadus

Kalalaevade alajaotustesse rühmitamise kriteeriumid, segmenti kantavatele kalalaevadele esitatavad nõuded ja kalalaevade segmenti juurdelisamise võimalus

Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine

Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm

Kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurim lubatud kogus kalendriaasta kohta

 

Toiduseadus

Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded

Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu

Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu, LISA

Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, 8. aprill 2011

Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks

Kohuseteadliku kalanduse koodeks (ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, ingl k Food and Agriculture Organization of the United Nations, lühendatult FAO)

Õigusaktide lühendid ja nende vasted

Lisainfo

canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim bagimsiz denetim web security ozurluler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim