Kala püütakse kalapüügiõiguse alusel. Sõltuvalt kasutatavatest püügivahenditest eristatakse õnge-, harrastus- ja kutselist püügiõigust. Igaüks tohib kasutada nimetatud kalapüügiõigusi, kui ta on sooritanud nende tekkimiseks vajalikud toimingud. Kalapüügiõigus on tasuta või tasuline. (Kalapüügiseadus § 6)

Püüdja omandiõigus kalale tekib hõivamisega, kui see ei ole vastuolus kalapüügiseadusega ja ei rikuta teiste isikute õigusi. Kala on peremehetu, kui ta on looduslikus vabaduses. (Kalapüügiseadus § 4 lg 1 ja 2)

Õngepüük (Kalapüügiseadus § 17)

(1) Igaüks tohib avalikul ja avalikult kasutataval veekogul tasuta ja püügiõigust vormistamata püüda kala ühe lihtkäsiõngega, järgides käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud piiranguid.

(2) Kinnisasja omaniku loal tohib ühe lihtkäsiõngega kala püüda:
1) eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks;
2) siseveekogust üleujutatud kinnisasjal või selle osal.

Harrastuspüük (Kalapüügiseadus § 22)

(1) Igaüks tohib kalastuskaardi alusel või harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise korral püüda harrastuskalapüügivahendiga kala avalikul ja avalikult kasutataval veekogul, järgides käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud piiranguid.

(2) Kinnisasja omaniku loal tohib harrastuskalapüügivahendiga püüda kala:
1) eraomandis oleval veekogul, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks;
2) siseveekogust üleujutatud kinnisasjal või selle osal.

Harrastuspüügi eest tasumine

Harrastuspüügiõiguse tasu:

1) 24 tunni eest – 2 euro,
2) 7 päeva eest – 5 eurot,
3) 182 päeva eest – 17 eurot,
4) 365 päeva eest – 27 eurot.

Harrastuspüügiõiguse soetamise võimalused on internetimakse (kalaluba.ee)mobiilimakse, või käsimüügipunktide kaudu.

Tasuta harrastuspüük

Eelkooliealised lapsed, alla 16 aastased õpilased, pensionärid, õigusvastaselt represseeritud isikud ja represseerituga võrdsustatud isikud, puuetega isikud ning osalise või puuduva töövõimega isik tohivad kala püüda harrastuspüügivahenditega ilma püügiõiguse eest tasumata, välja arvatud kalastuskaarti nõudvate tegevuste korral. (Kalapüügiseadus § 28 )

Harrastuspüügil peab nimetatud isikutel, välja arvatud eelkooliealistel lastel, kaasas olema soodustust tõendav dokument, milleks on:

1) alla 16-aastasel õpilasel õpilaspilet;
2) pensionäril pensionitunnistus;
3) õigusvastaselt represseeritud isikul ja represseerituga võrdsustatud isikul represseeritu tunnistus;
4) puudega isikul puude raskusastet ja kestust tõendav dokument;
5) osalise või puuduva töövõimega isikul osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument. (Kalapüügiseadus § 28 lg 5 )

Kalastuskaart (Kalapüügiseadus § 26)

Keskkonnaminister võib kalavarude kaitse eesmärgil rakendada piiranguid kala püüdvate isikute arvu, püügivahendite, püügi aja või püütavate kalade kohta, ja määrata piirkonnad, kus on harrastuspüügil lubatud kasutada nakkevõrku (kuni 70 m), põhjaõngejada (kuni 100 konksust koosnev), liivi, kuuritsat, vähinatta ja vähimõrda. Nendes piirkondades ja vahenditega annab harrastuspüügiõigusekalastuskaart. Kalastuskaart on alati tasuline ja selle annab Keskkonnaamet.

Kalastuskaart on vajalik püügil nakkevõrguga ja õngejadaga, vähipüügivahenditega (loe lähemalt), liivi ja kuuritsaga, spinningu ja lendõngega püügil lõhe- ja meriforellijõgedes (loe lähemalt), spinningu ja lendõngega püügil Järvamaa, Jõgevamaa, ja Lääne-Virumaa teatud forellijõgedes (loe lähemalt), püügil allveepüügivahenditega Saadjärvel ja Kuremaa järvel (loe lähemalt) ning püügil Silma ning Endla looduskaitsealadel ja Matsalu rahvuspargis.

Kalastuskaardi alusel püügil tuleb esitada püügiandmed.

NB! Kalastuskaart on alates 1. juulist 2011 elektrooniline dokument keskkonnaregistris.

Kalastuskaardi taotlemisest saab täpsemalt lugeda Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

 

Kalapüügi keeluaegade ja -aladega saab tutvuda interaktiivse kaardi abil rakenduses "Kalapüügipiirangud".

Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri (Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2012. a korralduse nr 116 lisa)


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png