Kalapüügiseadus

Kalapüügieeskiri ja tõlge vene keelde seisuga 01.01.2021

Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord ja tõlge vene keelde seisuga 01.01.2022

Kutselise kalapüügi taotluste vormid ja dokumendivormide täitmise juhendid

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2023. aastal

Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2023. aastal

 

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine ja määruse tõlge vene keelde seisuga 31.01.2017.

 

Kalandusturu korraldamise seadus

Kalalaevastiku segmendid ja nende tunnused, kalalaevastiku segmenti kantavale kalalaevale esitatavad nõuded ning kalalaevastiku segmenti lisamise võimalus

Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord

Kalalaevade pardanumbri moodustamise ja laevale kandmise juhendi kinnitamine

Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid

Kalalaevatunnistuse väljaandmise, kehtetuks tunnistamise ja kehtivuse peatamise kord ning kalalaevatunnistuse vorm

Kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurim lubatud kogus kalendriaasta kohta

Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu

 

Toiduseadus

Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded

Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ja lisa

Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, 8. aprill 2011

Kohuseteadliku kalanduse koodeks (ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, ingl k Food and Agriculture Organization of the United Nations, lühendatult FAO)

 

Õigusaktide lühendid ja nende vasted


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png