Kalanduse teabekeskuse tegevus toimus "EuroopaEKF kaksiklogo Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames. Toetuse kasutamise kava kehtestas põllumajandusminister 14.07.2010 käskkirjaga
nr 94.

Kalanduse teabekeskuse eesmärgiks oli luua ühtne võrgustik, mis võimaldaks kalandussektoril (kalapüük, vesiviljelus, kala töötlemine ja turustamine) ning kala- ja kalatoodete tarbijatel saada kaasaegset oskusteavet, koolitust ja nõuannet. Teadus- ja seadusinfo, kogemuste ja hea praktika levitamise kaudu sooviti soodustada kalandussektori elukestvat õpet ning suurendada tarbijateadlikkust.

Teabekeskus alustas tegevust aprillis 2011 Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalabioloogia ja kalanduse osakonna juures.

Teabekeskuse tegevust juhtis juhataja.

Teabekeskuse tööd koordineeris nõukogu, mis koosnes järgmiste organisatsioonide esindajatest:
1) Maaeluministeerium,
2) Keskkonnaministeerium,
3) Haridus- ja Teadusministeerium,
4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
5) Tartu Ülikool,
6) Eesti Maaülikool,
7) TTÜ Eesti Mereakadeemia,
8) Maamajanduse Infokeskus,
9) Eesti Kalurite Liit (juhatuse esimees Mart Undrest, kontakttel 5023 860),
10) Eesti Kalaliit,
11) Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 11.11.2010 käskkirja nr 17-6/265 alusel määrati kalanduse info-, koolitus- ja nõuandekeskuse tegevuseks toetust 1 910 319,17 eurot Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.
Kalanduse info-, koolitus- ja nõuandekeskuse tegevuse lõpptähtaeg oli 30. juuni 2015.


 

Kalandus ehk kalamajandus on (majandus)haru, mis on seotud kalade ja teiste veeorganismide (krabide, veetaimede jpt) püügiga, töötlemisega (kalatööstus) ja valmistoodangu turustamisega. Samuti arvatakse kalanduse alla kalakasvatus (vesiviljelus) ja kalakaitse, viimane hõlmab ka kalavarude ratsionaalse ja jätkusuutliku kasutamise ning liigilise mitmekesisuse säilimise.

Allikas: Vikipeedia


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png