Kalanduse teabekeskuse eesmärk on panustada kalapüügi, vesiviljeluse ning vee-elusressursside väärindamise valdkonnas tegutsevate ettevõtjate teadmiste taseme tõstmisse, mis võimaldab neil suurendada majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust. Teabekeskus soodustab valdkonna ettevõtjate, mittetulundusühingute ning teadus- ja arendusasutuste vahelist koostööd ja laiema avalikkuse teadlikkust kalandusest.

Selleks kogutakse ja analüüsitakse valdkondlikke andmeid, korraldatakse ja koordineeritakse valdkondliku majandustegevusega seotud koolitusi, uuringuid ja katseprojekte. Teabekeskus teeb koostööd organisatsioonide ja asutustega Eestis ja rahvusvaheliselt. Teabematerjalide ja meediakanalite kaudu levitatakse valdkondlikku teavet, nõuandeid ja häid tavasid.

Teabekeskuse tegevust juhib juhataja.

Teabekeskuse tööd koordineerib nõukogu, milles on esindatud:

1) Eesti Kalaliit,
2) Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit,
3) Eesti Kalurite Liit,
4) Eesti Kaugpüüdjate Liit,
5) Eesti Loodushoiu Keskus,
6) Eestimaa Looduse Fond,
7) Eesti Maaülikool,
8) Eesti Vesiviljelejate Liit,
9) kalanduse kohalikud tegevusrühmad,
10) Kliimaministeerium,
11) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
12) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium,
13) Tallinna Tehnikaülikool
14) Tartu Ülikool.

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub " Euroopa Merendus-, Kalandus-, ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027" meetme 2.2.9 „Vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetus“, meetme 1.1.5 „Kalapüügi teadmussiirdetoetus“ ja meetme 2.1.4 „Vesiviljeluse teadmussiirdetoetus“ raames.

Toetused määrati Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 14.03 ja 15.03 2024 otsustega nr 17-29.5/24/3, 17-30.16/24/3 ja 17-30.4/24/3.

Kalapüügi teadmussiirdetoetuseks määrati 3 121 000 eurot, vee-elusressursside väärindamise teadmussiirdetoetuseks 4 121 000 eurot ja vesiviljeluse teadmussiirdetoetuseks 1 415 000 eurot.

Kalanduse teabekeskuse tegevuse lõpptähtaeg on 30. juuni 2029.

 Aastatel 2016-2023 toimus kalanduse teabekeskuse tegevus "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" ja meetme 2.6 "Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus" raames.

 

Aastatel 2011-2015 toimus kalanduse teabekeskuse tegevus "Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava" meetme 3.1 "Ühistegevused" tegevuse "Muud ühistegevused" raames.


Kalanduse teabekeskus  |  Kalda 1a, 80011 Pärnu  |  kalateave[at]ut.ee   |   f_logo_RGB-Black_58.png   yt_logo_mono_light.png