2014 toimunud

 • Teabepäev "Kalapüügiseaduse muudatused. Püügiandmete esitamise kord" 20.11.2014 Haapsalus

Esitlusmaterjalid:

Kalanduse teabekeskus  korraldas 20. novembril kalapüügiseaduse muudatusi ning püügiandmete esitamise korda tutvustava teabepäeva Lääne-, Saare- ja Hiiumaa kalanduspiirkonna liikmetele, rannakaluritele ja kalandusettevõtjatele.

Käsitletavad teemad:

  • Kalapüügiseaduse ja seonduvate sidusaktide olulisematest muudatused, seadusesätete rakendamine praktikas.

  • Kalavarude olukorrast püügipiirkonnas.

  • Kutselise kalapüügiga seonduvate andmete esitamise võimalused. Kalapüügilubade väljastamine.

Kavandatavaid seadusemuudatusi selgitasid, nõustasid ja osalejate küsimustele vastasid Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Põllumajandusministeeriumi esindajad.Teabepäeval osales ligi sada kalandusvaldkonna regulatsioonidest huvituvat rannakalurit ja kalandusettevõtjat.


 • Isadepäeva kalatunnid Risti Põhikooli perele, õpilaste isadele ja teistele pereliikmetele  08.11.2014

Kalanduse teabekeskus korraldas laupäeval, 8. novembril läheneva isadepäeva raames kalatunnid Risti Põhikooli kooliperele, õpilaste isadele, vanaisadele jt pereliikmetele.

Isadepäeva kalatundides:

  • tutvustati ja tuvastati erinevaid kalaliike;

  • kõneldi kalade elutsemispaikadest meie veekogudes;

  • toodi välja välja kalade liigiomased iseärasused;

  • selgitatati, miks kalatoidud on kasulikud;

  • viidi läbi isade-poegade lühiviktoriine;

  • palju muud huvitavat.

Kalatunde juhendas, osalejate küsiimustele vastas ning lühiviktoriine korraldas merebioloog Jüri Tenson. Enam kui 90 kalahuvilist said värskeid teadmisi ning panid proovile varem omandatut.


 • Teabepäev "Kalapüügiseaduse muudatused. Püügiandmete esitamise kord" Pärnumaa rannakaluritele ja kalandusettevõtjatele 02.10.2014

Esitlusmaterjalid

Kalanduse teabekeskus  korraldas 2. oktoobril kalapüügiseaduse muudatusi ning püügiandmete esitamise korda tutvustava teabepäeva Liivi Lahe Kalanduskogu liikmetele, Pärnumaa (sh Kihnu ja Manija) rannakaluritele ning  kalandusettevõtjatele.

 Käsitletavad teemad:

  • Kalapüügiseaduse ja seonduvate sidusaktide olulisematest muudatused, seadusesätete rakendamine praktikas.

  • Kalavarude olukorrast püügipiirkonnas.

  • Kutselise kalapüügiga seonduvate andmete esitamine, kalapüügilubade väljastamine.

  • Pärnumaa rannakalanduse 2015. aasta räimepüügi korralduse arutelu.

Kavandatavaid seadusemuudatusi selgitasid, nõustasid ja osalejate küsimustele vastavasid Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Põllumajandusministeeriumi esindajad.

Teabepäeval osales 50 kalandusvaldkonna regulatsioonidest huvituvat rannakalurit ja kalandusettevõtjat, esindatud  olid ka kohalike omavalitsuste eestvedajad.

2014. aasta märtsis toimus analoogne teabepäev Lääne- ja Ida- Virumaa rannakaluritele, juunis jagati MTÜ Hiiukala eestvedamisel uusi teadmisi Hiiumaal. 20. novembril saab Haapsalu Kultuurikeskuses teoks järjekordne kalapüügiseaduse muudatusi tutvustav teabepäev Saare- ja Läänemaa kalanduspiirkonnale (täpsustunud teave meie Koolituste & Sündmuste  kalendris 43. nädalal).


 • Koostööseminar kalandust kureerivatele institutsioonidele ja teadlastele 11.09.-12.09.2014

Kalanduse teabekeskus korraldas 11.-12. septembril kalandust kureerivate institutsioonide ja teadlaste vahelise koostöö edendamise seminari.

Käsitletavad teemad hõlmasid kutselise kalapüügi andmekogumisprogrammi, kudealade olukorda ja taastamisvõimalusi, kalapüügiga seonduvate andmete esitamist (kala esmakokkuost, püügipäevik, kala üleandmine), kehtivate püügipiirangute ja regulatsioonide tõhusust, looduskaitsealadel kalapüügi korraldamist ja teisi kalandusega seonduvaid teemasid. 

Teemad ja ettekanded

  • Kalapüügist ja -kaitsest Eesti alal läbi sajandite – Erki Tammiksaar (12.00)

Erki Tammiksaare ettekanne (1. osa)

Erki Tammiksaare ettekanne (2. osa)

  • Eesti Mereinstituudi ettekanne (13.00)

  • Põllumajandusministeeriumi ettekanne (15.00)

  • Keskkonnaministeeriumi ettekanne (16.00)

Lühiettekanded ja arutelud (Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Eesti Mereinstituut - 17.00)

  • Töötoad ja arutelud

  • Kalaroogade valmistamise õpituba 


 • Kalasuitsutamise õpituba Võrtsjärve kalanduspiirkonnale 04.09.2014

Kalanduse teabekeskus korraldas 4. septembril Oiu sadamas kalasuitsutamise õpitoa MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkonna liikmetele.

Õpitoa eesmärgiks oli tutvustada osalejateleerinevate kalaliikide suitsutamiseks ettevalmistamise (rookimine, eelsoolamine jmt) ning kalasuitsutamise kui õpitoa võtmetegevuse tehnoloogiaid nii teoorias kui läbi omakäelise praktilise tegevuse. 

Põhieema
Erinevate kalaliikide eeltöötlemise ja suitsutamise tehnoloogiad väiksemahulisel kalatöötlemisel.

Juhendaja
Hanno Kask, kogemustega kalasuitsutaja, „Kala suitsutamise käsiraamatu" autor, väljaande „Kalastaja" kaasautor. 

Ühistegevusena suitsutati juhendaja poolt kaasavõetud suitsuahjus (igal meistril omad töövahendid ja nõksud!) samal hommikul värskelt püütud siiga, koha, ahvenat ja lesta, jagati nippe eelsoolamise ja kalaliigiti sobiva suitsutamisaja ja -temperatuuri kohta ning vahetati kogemusi erinevate ahjude ettevalmistamisest ja puhastamisest.

Osalejatel paluti maitsmiseks-hindamiseks kaasa võtta ka omasuitsutatud kalatooteid: üleskutse, mis ka rohket järgimist leidis. Kohalike meistrite toodangust sai maitsta-testida peamiselt latikat ja Võrtjärve üheks tunnuskalaks kujunenud angerjat, mis leidsid nii juhendaja kui osalejate heakskiidu. 

Varem on teabekeskus korraldanud kalaväärindamise-suitsutamise õpitube Saaremaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonnale.


 • Kalapäev Rannarahva Festivalil 26.07.2014: ümarmudila "eri"

26. juulil sai Viimsi Vabaõhumuuseumis Rannarahva Festivali käigus teoks järjekordne suur kalapäev, mille peaosatäitjaks paljudele juba tuttavaks saanud erikülaline ümarmudil. Ümarmudil on end meie vetes hästi tundev võõrliik, kellega "võitlemiseks" parim vahend on selle tarbimine. Saagem uusi maitseelamusi ja õppigem koos seda kala sööma!

Kalanduse teabekeskuse kalatelgis edendasid ümarmudila tarbimist vanameistrid Vladislav ja Kaarel Koržets ning Hanno Kask, kelle käe all valmisid erinevad road ümarmudilast - ja mitte ainult. Kalatelgi väisajatele jagus nii huvitavaid maitseid kui valmistamisjuhiseid. 

Vaata meisterkokkade retsepte SIIN


 • Kestlikku kalastamist tutvustavate õppepäevade korraldamine

  Valga-, Võru- ja Põlvamaa koolide 6.-7. klasside õpilastele 2013.-2014. õppeaastal

Kalanduse teabekeskus koostöös Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskusega korraldas Valga-, Võru- ja Põlvamaa koolide 6.-7. klasside õpilastele 2013.-2014. aastal kestlikku harrastuskalastust tutvustavad õppepäevad. Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskuses viidi läbi 57 õppepäeva, milles osales kokku üle 1600 õpilase.
Õppepäevi juhendasid kogemustega kalastusprojektide läbiviijad Anu Metsar ja Meelis Kask.

Eesmärk
Tutvustada õpilastele eakohaselt harrastuskalastust ja sellega seonduvat (kalaliigid, kalapüügivahendid ja -nõuded), aidates seeläbi kaasa kalade tundmaõppimisele, kalavarude kaitsele, kestliku harrastuspüügi levikule ja arengule.
Õppepäevadel osalejad õppisid tundma erinevaid kalaliike ja -püügivahendeid, samuti Võrtsjärve kalandust laiemalt. Soovitud tulemiks oli kujundada õpilaste hoiakuid seonduvalt harrastuskalastuse ning säästva kalastamise nõuete ja võimalustega.

Tutvu õppekavaga SIIN

Metoodika ja tulem
Õppetöövormina kasutati lisaks teoreetilistele esitlustele rühmatööd ja individuaalsed ülesanded. Vähemalt 50% õppetöö kogumahust hõlmasid praktilised tegevused: erinevate kalaliikide tundmaõppimine, kalastamine, parvesõit jpm.
Õppepäeval omandatud teadmised ja oskused soodustavad edasiselt kestliku harrastuskalastusega tegelemist ning kalandushariduse omandamist.

Järeltegevusena viidi kõikide õppepäeval osalenud õpilaste seas läbi küsitlus, saamaks tagasisidet omandatud teadmistest. Selgus, et enim oli paranenud kalade tundmine ja suurenenud huvi harrastuskalastuse vastu.


 • Kalanduse õpitoad põhikooliastme õppuritele 2012-2014

Kalandusõpitubade korraldamisega põhikooliastme 5.-7. klasside õppuritele tegime algust 2012. aasta oktoobris. Koostöös Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja ning Koolitus- ja Nõustamiskeskusega Hared oleme järgneva kahe aasta jooksul korraldanud 147 kalanduse õpituba Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaal ning Ida- ja Lääne-Virumaal. Kokku on õpitubades  osalenud üle 3000 õppuri. Virumaa koolidele suunatud õppetsükkel jätkub 2014. aasta lõpuni.

Õpitubade eesmärgiks on ülevaate andmine Eesti vetes elutsevatest kaladest.
Kahe tunni vältel jagatakse teadmisi meie vete kalade elupaigast, nende anatoomiast ja bioloogiast läbi rohke omakäelise tegevuse (erinevate kalaliikide tuvastamine, lahkamine ja mikroskoobiga uurimine), tutvudes 10-15 erineva kalaga.

Sihtrühm
Põhikooliastme 5.-7. klasside õppurid, kelle bioloogiatundide õppekava haakub Eesti kalanduse temaatikaga. Ühes õpirühmas osaleb kuni 25 õppurit.

Metoodika
Õpitoad on valdavalt praktilise suunitlusega. Erinevaid elusuuruses kalu uurides leitakse vastused küsimustele „Kuidas teha vahet kilul ja räimel?" „Miks on lestal silmad erinevatel kehapooltel?" „Kes on kõige kavalam kala?" „Miks on kalatoidud kasulikud?"
Juhendajad tulevad koolitusmaterjalidega (värske kala, mikroskoobid, luubid jm tarvikud) kooli kohapeale, ent õpitube on läbi viidud ka piirkondlikes keskkonnahariduskeskustes.

Tagasiside ja tulem
Olemasolevaid ja õpitoas omandatud kalandusteadmisi kaardistatakse „enne" ja „ pärast" põhimõttel. Vastuseid analüüsides on selgunud, et õpitoas osalemise järel tuntakse paremini kohalikke kalu, huvitutakse kalastamisest ja süüakse meelsamini värskest kalast valmistatud roogasid.
Koolide bioloogiaõpetajad on tunnustanud projekti läbiviimist, kuna õppeasutustel puuduvad ressursid kalade naturaalsel kujul tundmaõppimiseks.

Õpitubade meediakajastused:
Kalanduse õpitubades lahatakse kalu, Pärnu Postimees 15.01.2013
Haljala koolilapsed lahkasid õpitubades kalu, Virumaa Teataja 23.04.2014

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

28

29

30

31

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7