Uurimused ja uuringud

Eesti Vesiviljeluse arengustrateegia 2014-2020 elluviimise analüüs ja ettepanekute väljatöötamine tegevuskava edasiarendamiseks (Kalanduse teabekeskus, 2017)

Uurimuse korraldajad: Jüri Sakkeus, SakiConsult OÜ; Katrin Pärn, TÜ EMI kalanduse teabekeskus
Tallinn - Pärnu 2017

 

SakiConsult OÜ ja kalanduse teabekeskuse koostöös valmis uuring "Eesti Vesiviljeluse arengustrateegia 2014-2020 elluviimise analüüs ja ettepanekute väljatöötamine tegevuskava edasiarendamiseks".

Eesti vesiviljeluse arengustrateegia väljatöötamine toimus perioodil oktoober 2012 kuni august 2013 Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooli ühise töögrupi poolt. Strateegiatöösse olid kaasatud vesiviljeluse huvigruppide esindajad Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liidust, Eesti Vesiviljelejate Liidust, Tootjaorganisatsioonist Ecofarm, Kalanduse Teabekeskusest, Maaelu Edendamise Sihtasutusest, Põllumajandusministeeriumist ja Keskkonnaministeeriumist.

Strateegiaprotsessi peamisteks tulemusteks oli visiooni, strateegiliste suundade ja elluviimise
tegevuskava määratlemine.
Vastavalt koostatud strateegiale ja Eesti vesiviljeluse mitmeaastasele riiklikule tegevuskavale 2014-2020 on vesiviljelussektori visiooniks saada liidriks Eesti vesiviljelustoodete siseturul ja edukaks eksportööriks Eesti viljelustingimustega sobivate ning kõrge välisnõudlusega liikide osas.

Strateegia loomisest möödunud kolme aasta jooksul on nii sektori sees kui ka seda ümbritsevas keskkonnas toimunud olulisi arenguid ning on saadud väärtuslikke praktilisi kogemusi. Lisandunud on ka toetusi Euroopa kalandusfondi 2007-2013 meetme 2.1. vahenditest. Vesiviljelustoodangu aastane müügimaht on perioodil 2012-2016 enam kui kahekordistunud ja olnud viimastel aastatel 800 - 900 tonni ringis kuid visiooni saavutamiseks on vaja jõuda 3000 tonnise müügimahuni.

„Hea strateegia on elluviidud strateegia“ ja elluviimise peamisteks märksõnaks on järjepidevus ning võimekus reageerida muutustele, mis omakorda tähendab kavandatud tegevuskava elluviimise analüüsi, tulemuste hindamist ja vajadusel muudatuste või täpsustuste tegemist. Käesoleva töö peamiseks eesmärgiks oli läbi vesiviljelussektori võtmeisikute intervjuude analüüsida vesiviljelussektori arenguid strateegias kavandatud põhisuundades ja teha ettepanekuid strateegia elluviimise protsessi hoogustamiseks.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

26

27

28

29

30

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1

2

3

4

5

6