Uurimused ja uuringud

Erinevate HEJ turbiini sissevoolu võreavade mõju lõhe ja meriforelli laskujate tõkestamisel. Täiendavate võrede paigaldamise teostatavuse ja maksumuse analüüs (Eesti mereinstituut, Merin AS, 2018)

Tartu Ülikool, Eesti Mereinstituut
Tartu 2018
Martin Kesler, Rein Kitsing

 

Uurimistöö "Erinevate HEJ turbiini sissevoolu võreavade mõju lõhe ja meriforelli laskujate tõkestamisel. Täiendavate võrede paigaldamise teostatavuse ja maksumuse analüüs" eesmärgiks oli anda Eesti oludes relevantne ülevaade lõhe ja meriforelli kevadel laskuvate noorjärkude suurusest, jämeduselisest jaotumusest ja rände ajalistest iseärasustest. Töös esitatud andmed pärinevad Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi seirepüükidest Pirita jõe alamjooksul (2006‐2018). Laskujate keskmine täispikkuse ja keha paksuse suhe oli 8,4 ja keha kõrguse suhe oli 6. Kala selja‐, kõhu‐ ja rinnauimi suhte arvutamisel ei arvestatud. Töös hinnatakse kui laiade võre vahede puhul oleks laskujate sattumine turbiini senisest paremini tõkestatud ning millisel ajaperioodil on kõige otstarbekam täiendavaid peeneid võresid kasutada. Töö teises osas analüüsib hüdroinsener Rein Kitsing täiendavate võrede (võreavade suurus 12, 14 ja 16 mm ning 15x15 mm võrkvõre) HEJ turbiinisissevooludele paigaldamise võimalikkust ja maksumust Joaveski HEJ (Loobu jõgi), Kunda tsemenditehase HEJ (Kunda jõgi) ja Sillaoru HEJ (Purtse jõgi) näitel. Võrkvõred (silmasuurusega 15x15 mm, valmistatud 2 mm jämedusest terastraadist) lisati analüüsi, sest selline lahendus on juba kasutuses Joaveski HEJ‐s.

Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava" meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" ja meetme 2.6 "Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus" raames.

emkf-2014-2020-est-elh.jpg


Sündmused & Koolitused
ETKNRLP

31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1

2

3

4